Tài liệu

Trình Độ A1

gặp gỡ mọi người
gặp gỡ mọi người

Học tiếng Tây Ban Nha bài 2 gặp gỡ mọi người

Bài 4: Familia - Gia đình
Bài 4: Familia - Gia đình

Học tiếng Tây Ban Nha bài 4 gia đình

Bài 7: Números - Số (0-19)
Bài 7: Números - Số (0-19)

Học tiếng Tây Ban Nha - Số đếm

Bài 8 : Números - Số (từ 20-100)
Bài 8 : Números - Số (từ 20-100)

Học tiếng Tây Ban Nha - Số đếm

Bài 9 : Números - Số (100 trở lên)
Bài 9 : Números - Số (100 trở lên)

Học tiếng Tây Ban Nha - Số đếm

Bài 10 : Números Ordinales - Số thứ tự
Bài 10 : Números Ordinales - Số thứ tự

Bài 10 : Números Ordinales - Số thứ tự

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online