Tài liệu

Trình Độ A1

Bài 1 : Entrevista
Bài 1 : Entrevista

Bài 1 : Entrevista - phỏng vấn

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir
Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 2 : Giới thiệu - Introducir

Bài 3  : Con số
Bài 3 : Con số

Bài 3 : Con số

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự
Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Bài 4 : Cách diễn đạt lịch sự

Ba2i 5 : Ngày tháng năm
Ba2i 5 : Ngày tháng năm

Luyện nghe trình dộ A1 - Bài 5 : Ngày tháng năm

Bài 6 : Các loại cây
Bài 6 : Các loại cây

Bài 6 : Các loại cây

Bài 7 : Khí hậu
Bài 7 : Khí hậu

Bài 7 : Khí hậu

Bài 8 : La mar
Bài 8 : La mar

Bài 8 : La mar

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online