• slider

Trình Độ B2

Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 1 : En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
En la agencia de viajes - Trong văn phòng du lịch
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 2 : La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
La crisis financiera - Khủng hoảng tài chính
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 3 : Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Vecinos nuevos - Người hàng xóm mới
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 4 : Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Mi cultura - Nền văn hóa của tôi
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Bài 5 : Viendo la tele - Xem Tv
Viendo la tele - Xem Tv

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2